Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

Vedtægter

Om GERK

Vedtægter for GERK
§1
Navn: Klubbens navn er Gl. Estrup Rideklub
Forkortelse: GERK
Klubbens hjemsted: Norddjurs Kommune
Klubbens stiftelsesdato: 01.02.2005
§2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne
idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben skal være for alle
grene af hestesport.
§3
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert
enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser,
herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
§4
Rideklubben kan optage senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som
juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først
stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 14 år, se dog §8. For medlemmer under 14 år har en forældre eller
værge stemmeret. Passive medlemmer kan optages i klubben uden at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af
umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1.januar eller 1.juli.
Når indmeldelse er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter, som er angivet i lovene.
§4a
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan
ikke finde sted, men forslag kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en
majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på
generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.
§5
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser:
hovedreglen er, at foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Kreditorer kan altså kun
sagsøge foreningen. Dog kan en bestyrelse komme til at hæfte, hvis den f.eks. har handlet mere uforsigtigt
end normalt (svigagtig hensigt).
§6a
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der
gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne
beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for
karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder
sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets
afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
§6b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et
nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og
for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om
udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.
§6c
I det af §6b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et
flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride
Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller
evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under
Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). Der betales fuldt kontigent i karantæneperioden og medlemmet må
ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For §6b og
6c gælder, at kontingent for indenværende periode skal betales.
§7
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den
ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent
forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1.januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder
efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod
betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent
skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt
kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at regulere alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor
generalforsamlingen. Bemyndigelse til bestyrelsen til at regulere alle øvrige kontingentsatser er nødvendig,
efter at klubben er gået over til differentieret kontingent, som kræver løbende justering i relation til
prisstigninger. Ved differentieret kontingent forstås de kontingentsatser, som bestyrelsen fastsætter for
ydelser, som klubbens medlemmer modtager.
§8
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På
generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1
juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3
bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanter, første gang efter lodtrækning. I
tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i
bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste
generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen
nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde
sted. Juniorrepræsentanterne sidder som observatører i bestyrelsen. Suppleanterne kan inddrages i
bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøderne.
Dersom klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af mennesker ikke
indvælges i klubbens bestyrelse:
- ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til,
såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.
- bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfrem der er et lejeforhold
mellem institutionen og klubben. I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før
indvælgelse.
- Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte. Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og
beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.
§9
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden:
1. godkendelse af referat
2. 2. meddelelse fra formanden
3. rapport fra udvalgene:
A: forretningsudvalg
B: Sportsudvalg
C: juniorudvalg
4. eventuelt
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6a. Står stemmerne lige, er formandens
stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages,
må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder
under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat
underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige
myndigheder m. m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
Forhandlinger med offentlige myndigheder vedr. køb og salg skal føres til protokol og underskrives af
klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingernes afslutning.
§10
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan
meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de
dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af
generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §11.
Der kan ikke meddeles eneprokura.
§11
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære
generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 31.december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med
dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens
medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til
bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter (forslag refererer til §8):
Forslag 1:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens
faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m. På generalforsamlingen vælges personer ved
almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §12 og §15. Afstemninger foregår ved
håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog
§6b og §6c. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. De indkomne
forslag bør vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmer ved, hvad der kommer til
behandling på generalforsamlingen. Disse forslag bør behandles inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer,
da behandlingen af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder nye medlemmer lader sig vælge
til bestyrelsen. Endvidere bør der i indkaldelsen stå, hvem der er på valg, og om disse ønsker genvalg, Ved
generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Det skal
minimum indeholde, hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter.
§12
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal
indberettes til DRF til godkendelse.
§13
Regnskabsåret går fra 1.januar til 31.december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer. Det
reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af
klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.
§14
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når
mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af
dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. Ekstraordinær
generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
§15
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14
dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal
beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden
generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige
aktiviteter inden for distriktet. Lovens første ikrafttrædelsesdato samt tidspunkt for senere rettelser skal stå
under lovene, vedføjet ikrafttrædelsestidspunktet for de nugældende lover. Hvert bestyrelsesmedlem
underskriver.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu